پرسشنامه

جهت تکمیل فرآیند شناسایی شما و برنامه دهی دقیق تر توسط کارشناسان اطلاعات زیر تکمیل فرمایید

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی شما :

لطفا نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل وارد نمایید.

شماره موبایل

شماره موبایل :

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید.

تاریخ تولد

تاریخ تولد :

لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.

وزن

وزن :

لطفا وزن خود را وارد نمایید.

قد

قد :

لطفا قد خود را وارد نمایید.

دور کمر

دور کمر :

لطفا دور کمر خود را وارد نمایید.

دور باسن

دور باسن :

لطفا عدد دور باسن خود را به سانتی متر وارد نمایید در صورت نیاز به آموزش مراجعه فرمایید

دور مچ

دور مچ :

لطفا عدد دور مچ خود را به سانتی متر وارد نمایید در صورت نیاز به آموزش مراجعه فرمایید

دور ساق پا

دور ساق پا :

لطفا دور ساق پای خود را وارد نمایید.

دور ران

دور ران :

لطفا دور ران خود را وارد نمایید.

دور قفسه سینه

دور قفسه سینه :

لطفا دور قفسه سینه خود را وارد نمایید.

دور گردن

دور گردن :

لطفا دور گردن خود را وارد نمایید.

دور بازو

دور بازو :

لطفا دور بازو خود را وارد نمایید.

عرض شانه

عرض شانه :

لطفا عرض شانه خود را وارد نمایید.

میزان فعالیت شما

میزان فعالیت :

لطفا میزان فعالیت خود را از موارد زیر انتخاب کنید و در صورت نیاز به آموزش مراجعه فرمایید

بیماری ها

بیماری ها :

لطفا بیماری های خود را از موارد زیر انتخاب کنید و در صورت درخواست مقدار آن ، آن را وارد نمایید.

بازبینی و تایید

تشکر از صبر شما جهت پر کردن این فرم

نام :
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
وزن:
قد:
دور کمر:
دور باسن:
دور مچ:
دور ساق پا:
دور ران:
دور مچ:
دور بازو:
دور گردن:
دور قفسه سینه:
میزان فعالیت روزانه:
بیماری ها:
Loading...