MySupپشتیبانی MySup
برنامه های ورزشی پرکتینو
برنامه ورزشی متناسب با وضعیت جسمانی شما

پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی ســازی شده بـرای سالمندان و بـازنشستگان است. پـرکتینو یــک استارتاپ ورزشی است که تحت حمایت مرکز نوآوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوره سالمندی تلاش می کند.

برنامه ورزشی متناسب با وضعیت جسمانی شما

پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی ســازی شده بـرای سالمندان و بـازنشستگان است. پـرکتینو یــک استارتاپ ورزشی است که تحت حمایت مرکز نوآوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوره سالمندی تلاش می کند.

استفاده از ساده ترین وسایل ورزشی

پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخصی ســازی شده بـرای سالمندان و بـازنشستگان است. پـرکتینو یــک استارتاپ ورزشی است که تحت حمایت مرکز نوآوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوره سالمندی تلاش می کند.