MySupپشتیبانی MySup
برنامه های ورزشی پرکتینو
برنامه ورزشی متناسب با وضعیت جسمانی شما

پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخضی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. این پلتفرم یک استارتاپ ورزشی است که تحت حمایت مرکز نو آوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوره سالمندی تلاش می کند.

برنامه غذایی متناسب با وضعیت جسمانی شما

پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخضی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. این پلتفرم یک استارتاپ ورزشی است که تحت حمایت مرکز نو آوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوره سالمندی تلاش می کند.

استفاده از ساده ترین وسایل ورزشی

پرکتینو یک پلتفرم هوشمند ارائه برنامه ورزشی و تغذیه ای شخضی سازی شده برای سالمندان و بازنشستگان است. این پلتفرم یک استارتاپ ورزشی است که تحت حمایت مرکز نو آوری صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت نموده و برای حل چالش های سلامتی و هزینه های بالای درمان در دوره سالمندی تلاش می کند.